//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»23 Kişi Buradaydı Bugün»62 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»3.95.131.97 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

Demokrasi Yazili Sorulari

65 Adet Demokrasi Yazılı Sorusu


1.Saltanat ve Halifelik sırasıyla hangi tarihlerde kaldırılmıştır?

A) 3 mart 1927,1 kasım  1922

B)3 mart 1927,5 şubat  1937

C)1 kasım 1922,3 mart  1924

D)1 kasım 1922,3 mart  1926

E)5 şubat 1937,3 mart 1924

2.Türkiye Devletinin dini islamdır ibaresi kaç yılında anayasadan çıkarılmıştır?

A)1924             B)1922              C)1923            D)1926              E)1928

3.Yürütme organında kimler bulunur?

A)TBMM,Bakanlar Kurulu

B)Cumhurbaşkanı,Başbakan

C)Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu

D)Başbakan,Bakanlar Kurulu

E)Hükümet

4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhubaşkanının yasama görevlerinden değildir?

A)Anayasanın uygulanmasını sağlamak

B)Veto etme hakkı

C)TBMM’yi toplantıya çağırmak

D) Referanduma karar vermek

E)Yasa ve yasa gücünde kararname çıkarmak

5.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağa damgasını vuran düşünce adamlarından değildir?

A)J.Locke

B)T.Hobbes

C)Aquninolu Thomas

D)J.J Rousseau

E)I.Kant

 

6.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası hangisidir?

A)1924             B)1839                   C)1923               D)1921              E)1876

7.Demokrasiyi yaşatan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)Çoğulculuk ve katılım

B)Hukukun üstünlüğü

C)İllegal hareketler

D)Siyasal partiler

E)Seçimler ve temsil

 

8)Aşağıda verilen tarih ve olaylardan hangisi doğrudur?

A)1947 -İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

B)1778 -Virginnia Hakları Bildirgesi

C)10 Aralık 1948- İnsan Hakları Evrensel Bildirhesi

D)1688 -İngiliz Hakları Bildirgesi

E)1777 -Virginnia Hakları Bildirgesi

9)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir?

A)Halk egemenliği   B)Tek partili seçim   C)Çok partili seçim  D)Parlamento    E)Anayasa

10)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir?

A)Temel hak ve hürriyetleri korumak

B)Vergi vermek

C)Kanunlara uymak

D)Barış antlaşması imzalamak

E)Hiçbiri

 

 

 

 

11)Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarının özelliklerinden biri değildir?

A)Doğultan sahip olunan özelliklerdir

B)İnsan hakları verilmez,tanınır.

C)Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır

D)İnsan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir

E)Hepsi

12)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?

A)Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

B)Devlet mülkiyetinin genişletilmesi

C)Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması

D)İstihdamın geliştirilmesi

E)Fırsat eşitliğinin sağlanması

13)Aşağıdakilerden hangisi İkinci Kuşak Haklar içerisinde girmez?

A)Çalışma Hakkı

B)Emeklilik Hakkı

C)Sosyal Güvenlik Hakkı

D)Çevre Hakkı

E)Sağlık Hakkı

14)Demokrasinin temellerinden olan Magna Carta(1215) hangi ülkede ilan edilmiştir?

A)Fransa     B)ABD      C)İngiltere      D)Osmanlı Devleti       E)Almanya

15)Aşağıda verilenlerden hangisi anayasalarımızın özelliklerinden birisi değildir?

A)Anayasalarda devletin yönetim şekli ve işleyişi belirtilir.

B)Bütün kanunlar anayasadan çıkar ve anayasaya aykırı olamaz

C)Anayasa en üstün kanun kabuk edilir.

D)En son anayasamız günümüzde de kullandığımız 1982 anayasasıdır.

E)Anayasalar TBMM de oy çokluğu ile kabul edilir.

 

16)1923’de İzmir’de toplanan 1. İktisat kongresi hangi Atatürk ilkesi gereğince toplanmıştır?

A)Milliyetçilik     B)Devletçilik        C)Cumhuriyetçilik          D)Laiklik          E)Halkçılık

17)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de seçimlerin özelliklerinden birisi değildir?

A)Eşit oy     B)Tek dereceli seçim    C)Açık sayım ve döküm   D)Genel oy   E)Açık oy

18)Aşağıdakilerden hangisi ‘’Devlet’’ kavramı içerisinde yer almaz?

A)Vatan      B)Millet          C)Ülke           D)Teşkilat         E)Demokratik yönetim

19)Haksızlığa uğrayan bir kişi ilk olarak ne yapmalıdır?

A)Gösteri yapmak

B)Miting yapmak

C)Grev yapmak

D)Dilekçe yazmak

E)Ses çıkarmamalı

20)Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarının özelliklerinden biri değildir?

A)Her insan için geçerlidir

B)Evrenseldir

C)Doğultan sahip olunan özelliklerdir

D)İnsan isterse bu haklardan vazgeçebilir

E)Devredilemez

21)Hukukla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hukuk kuralları anayasaya uymak zorundadır

B)Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı yeterlidir

C)Hukuk uyulması gereken kurallardır

D)Hukuk kurallarının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar

E)Kurallara uyulmaz ise ceza verilir

 

 

22)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?

A)10 Aralık 1948

B)10 Mart 1948

C)10 Aralık 1968

D)10 Mart 1968

E)10 Kasım 1946

23)Aşağıdakilerden hangisi Yaşama Hakkı ihlali olarak değerlendirilemez?

A)Ötenazi                 B)Kürtaj               C)Organ Nakli               D)İdam               E)İşkence

24)Aşagıdakilerden hangisi insanlık dışı muamele olarak kabul edilemez?

A)Kişilerin kafasına torba geçirmek

B)20-30 saat arası kişiyi zorla ayakta tutmak

C)Kişilere TÜBİTAK sorusu sorarak saatlerce düşündürmek

D)Kişinin tedavi olmasına mani olmak

E)İzinsiz organını almak

25)Aşağıdakilerden hangisi insanların temel haklarından değildir?

A)Yaşama hakkı

B)Kişi dokunulmazlığı

C)Eğitim hakkı

D)Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

E)İşkence yasağı

26)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A)Çoğulculuk         B)Kişi egemenliği               C)EşitlikD)                    Özgürlük

 

 

 

27)Bir ülkede insan hakları eşitlik ilkesine göre korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A)Sınıf ayrımı ortadan kalkar

B)Yoksulluk ortadan kalkar

C)Güçsüz olanlar daima ezilir

D)Herkes sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir

28)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

1-İnsan haklarına saygı,başkalarına zarar vermemeyi gerektirir.

2-İnsan haklarına saygı, sadece kendi haklarına sahip çıkmayı gerektirir.

3-İnsan haklarına saygı , güçsüzlere yardım etmeyi gerektirir.

A)Yalnız 1            B)Yalnız 2          C)1 ve 2            D)2 ve 3           E)1,2 ve 3

29)Demokrasinin gelişmesi için önemli unsurlar vardır.Demokrasi bu unsurlar üzerinde yükselir.

       Aşağıdakilerden hangisi bu unsurların en önemlisidir?

A)Sivil toplum örgütleri

B)Gazeteler

C)Kütüphaneler

D)Müzeler

30)Aşağıdaki kavramlardan en kapsamlı olanı hangisidir?

A)Ekonomik haklar

B)Sosyal haklar

C)Kişisel haklar

D)İnsan hakları

E)Kamu yönetim

 

 

 

31)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi siyasal partinin özelliklerinden değildir?

A)Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyet gösterir

B)Sınıf ve zümre diktatörlüğünü savunmazlar

C)Devlet yeterli düzeyde yardım eder

D)Daha önce izin almadan kurulurlar

E)Muhalefet olduklarında sorumlulukları yoktur

32)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile çelişir?

A)Halk egemenliği

B)Tek partili seçim

C)Çok partili seçim

D)Parlamento

E)Anayasa

33)Aşağıdakilerden hangisi insan hakları evrensel bildirgesinde yer almaz?

A)Kişi kendi mülkiyet hakkına sahiptir

B)Bütün insanlar akıl ve vicdanla donatılmıştır

C)Herkesin yaşama hakkı vardır

D)Kişinin uluslararası statüsüne dayanarak ayrım yapılamaz

E)Herkes örgütleme ve terör yapma hakkına sahiptir

34)Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tanımı yanlıştır?

A)Hak=Hareket ve varlığın meşruiyet kaynağı

B)Eşitlik=İnsanlar arasında ayrım bulunmama durumu

C)Adalet=Hak vehukuka uygunluk

D)Hukuk=İnsan varlığını oluşturan hak ve adaletlerin tümü

E)Özgürlük=Milletler topluluğunun meydana getirdiği siyasi varlık

 

 

35)Aşağıdakilerden hangisi insanlara verilen temel haklardan değildir?

A)Dokunulmazlık hakkı

B)Eğitim hakkı

C)Seçme ve seçilme hakkı

D)Yaşama hakkı

E)Seyehat hakkı

36)Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez?

A)Herkes eşittir

B)Demokrasi,millet egemenliğine dayanır

C)Demokrasi,herkese oy hakkı tanıma sistemidir

D)Hürriyet ve eşitlik rejimidir

E)Demokrasilerde belli gruplar seçime katılır.

37)Aşağıdakilerden hangisinde insan haklarının korunması ve demokrasilerde karşılaşılan sorunlar bir arada verilmiştir?

1-Devletlerin hukuka uygun işleyişlerinin olmaması

2-Yaşam koşullarının hızla değişmesi

3-Uluslar arası alanda aydınlığa kavuşmamış bazı konuların olması

4-Toplumda yaygın,bazı gelenek ve inanç sistemlerinin oluşması.

A)1-3                 B)2-4                        C)1-2-3                        D)1-4                         E)1-2-3-4

38)Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun özelliği değildir?

A)Siyasi parti ve baskı gruplarının olması

B)Egemenliğin halka dayanması

C)Parlamentonun olması

D)Güçler ayrılığı prensibinin olması

E)Liderin öğretilerinin kutsal kabul edilmesi

 

39)1-Din ve vidan hürriyetinin sınırlandırılması

      2-Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

      3-İnsan onuruna yakışmayan cezaların verilmesi

      4-Egemenliğin tek kişiye ait olması

Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir toplum hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir toplumdur

B)Egemenlik millete aittir

C)Temel hak ve özgürlüklerin tanınmadığı,insana gereken değerin verilmediği bir toplumdur

D)Demokratik bir toplumdur

E)Eşitlik benimsenmiştir

40)Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez?

A)Demokrasi,millet egemenliğine dayanır

B)Hürriyet ve eşitlik rejimidir

C)Demokrasilerde belli gruplar seçimlere katılır

D)Demokrasi herkese oy hakkı tanıyan sistemdir

E)Herkes eşittir

41)Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilere ne ad verilir?

A)Bağımsızlık

B)Özgürlük

C)Demokrasi

D)Hak

E)Eşitlik

42)Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılan demokratik hareketlerdendir?

A)Ev ödevleri          B)Disiplin kurulu       C)Geziler           D)Sosyal kulüp çalışmaları

43)Demokrasilerde millet egemenlik hakkını kimler vasıtasıyla kullanır?

A)Sivil toplum kuruluşları              B)Partiler              C)Başbakanlar           D)Milletvekilleri

44)Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge hangisidir?

A)Kanuni-esasi     B)Senedi ittifak    C)Tanzimat fermanı   D)Islahat fermanı

45)Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?

A)Yarı doğrudan demokrasi      B)Temsili demokrasi     C)Doğrudan demokrasi      D)Tek partili

46)İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletin kendi vatandaşlarının haklarını çiğneyebilmesi

B)Çocuk haklarının korunması

C)Bireylerin insan haklarını ihlal etmesi

D)İnsan hakları eğitiminin yaygınlaştırılması

47)İnsan haklarının korunmaması aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmaz?

A)Devlet yönetiminin baskıcı olması

B)Devletin ülkede huzuru koruma gücünün azalması

C)Yasaları çiğneyen kişilere verilen cezaların gecikmesi

D)İnsan haklarının ihlal edilmemesi

48)Demokrasi,halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir.Bu yönetim şeklinde insnlar,toplumun işleyişine katkıda bulunmak için devletin ortaya koyduğu yasa ve kurallara uyar.Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterir.Kendi haklarının neler olduğunu bilir,haklarına sahip çıkar ve kendi haklarının korunması için yasaların ön gördüğü sınırlar çerçevesinde mücadele eder.Buna göre,demokratik vatandaş olma bilincine sahip olan bir bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A)Devlet yönetiminin baskıcı olması

B)Devletin ülkede huzuru koruma sonucunda alınan kararlara saygı gösterir

C)Kendi haklarını korumak için hukuk kurallarının dışına çıkar

D)Çevresindeki sorunların çözümüne etkin katılım sağlar.

49)’’Özgürlüğün,eşitliğin ve adaletin dayanak noktası milli egemenliktir.’’Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine değer verdiğini göstermiştir?

A)Hak arayışına B)Kuvvetler ayrılığına C)İnanç özgürlüğüne  D)Ulus iradesine

50)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgisi maddeler genellikle ‘’tüm insanlar,herkes,hiç kimse ‘’gibi ifadelerle başlamaktadır.Bu durum insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

A)Yasalarla korunduğu

B)Evrensel nitelik taşıdığı

C)Ahlaki temele dayandığı

D)Doğuştan kazanıldığı

51)Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A)Doğuştan tüm insanların sahip olduğu haklardır.

B)İnsan hakları evrenseldir

C)Farklı ülkelerde farklı uygulanabilir

D)Hukuki belgelerle güvence altına alınmıştır

52)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi kültürünün geliştiği toplumlarda sorun çözmede izlenecek yollardan biri değildir?

A)Tarafların kendilerini ifade etmelerine engel olmak

B)Çözüm yollarının belirlenmesinde çok yönlülüğü esas almak

C)Sorunun sebeplerini araştırmak

D)Çözümün gerçekleşme süreçlerini kontrol etmek

53)Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşamsal değeri açısından önemli olan temel hak ve hürriyetlerin korunduğu ve geliştirildiği bir  yönetim şekli olan demokrasinin egemen olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A)Farklı görüş ve düşüncelerin olması

B)Kararların tartışılarak alınması

C)Toplum içinde saygı ve hoşgörünün olması

D)Temel hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırsız olması

54)İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kaç maddeden oluşur?

A)20                       B)30                                 C)40                           D)50                             E)60

 

55)İnsanlara verilen en temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kişi dokunulmazlığı 

 B)Yaşama hakkı   

 C)Sağlık hakkı

 D)Eğitim Hakkı

 E)Seçme ve seçilme hakkı

56)Aşağıdakilerden hangisi özgürlük kavramı içinde yer almaz?

A)Özgürlük sonradan kazanılan bir haktır

B)Özgürlük soyut bir kavramdır

C)Özgürlere kimse müdahale edemez

D)Özgürlükler vazgeçilemez ve devredilemez

E)Özgürlük serbest haraket edebilme gücüdür

57)Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruşluş içinde yer almaktadır?

A)SEATO    B)Avrupa Ekonomik Topluluğu     C)Birleşmiş Milletler   D)Avrupa konseyi E)NATO

58)Aşağıdakilerden hangsi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz?

A)Toplumsal düzeni sağlamak

B)Hukuki güveni sağlamak

C)Ekonomik eşitliği sağlamak

D)Adaleti gerçekleştirmek

E)Toplumsal eşitliği sağlamak

 

 

 

 

59)Demokrasi;başkalarının haklarına ve hukukuna saygılı, kendi haklarına sahip çıkabilen toplumlara yakışan bir yönetim biçimidir.

          Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?

A)Kararlar tartışılarak alınır

B)Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir

C)Alınan kararlar halkın görüşüne sunulur

D)Yöneticiler seçimle iş başına gelmek zorundadır

60)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın hem temel hak ve hürriyetlerinden hem de devlete karşı görevlerindendir?

A)Vergi vermek

B)Askere gitmek

C)Seçimlere katılmak

D)Kanunlara uymak

61) 1-Ülke                       2-Kültür                        3-Bağımsızlık                           4-Millet

Bir devletin varlığı için yukarıdaki ögelerden hangileri mutlaka birlikte olmalıdır?

A)1-2-4

B)2-3-4

C)1-2-3

D)1-3-4

62)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?

A)Üyelerinin haklarını savunması

B)Kamuoyu oluşturulması

C)Siyaset yapılması

D)Demokratik toplumlar oluşması

E)Üyelerin görünüşlerini yansıtması

 

63)Aşağıdakilerden hangisinde insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlar bir arada verilmiştir?

1-Devletlerin hukuka uygun işleyişlerinin olmaması

2-Yaşam koşullarının hızla değişmesi

3-Uluslar arası alanda aydınlığa kavuşmamış bazı konular olması

4-Toplumlarda yaygın bazı gelenek ve inanç sistemlerinin olması

A)1-3

B)2-4

C)1-2-3

D)1-4

E)1-2-3-4

64)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Herkesin dinlenmeye eğlenmeye hakkı vardır

B)Herkesin eşit çalışma hakkı vardır

C)Tüm insanların yaşama hakkı vardır

D)Belirli kişiler eğitim hakkına sahiptir.

E)Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.

65)Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından değildir?

A)Yaşama hakkı

B)Kişi dokunulmazlığı

C)Eğitim hakkı

D)Özgürlleri sınırsız kıllanma hakkı

E)İşkence Yasağı

 

 

 

 

 

 

 

 

görüntülenme:
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mehmet , 08.12.2012, 10:17 (UTC):
cevapları nerdee ???Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=