//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»36 Kişi Buradaydı Bugün»141 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»18.205.60.226 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

Varlik Vardir Diyen Filozoflar

Varlık Canlı Bir Oluştur.
Bu görüşe göre,varlık sürekli bir değişim,gelişim içindedir.Var oluş bir süreç olarak devam eder.Bu görüşün en önemli temsilcileri ilk Çağ’dan Herakleitos ile çağdaş düşünürlerden biri olan Whitehead’dır.
Herakleitos’a göre, evrende sürekli bir mücadele ve değişme vardır.Var olan her şeyin ana maddesi ateştir.Ateş sürekli
olarak değişir ve yakarak varlığını sürdürür.Bu değişim başıboş,düzensiz bir değişim olmayıp Tanrısal Akla yani Logos’a göre,
gerçekleşen bir süreçtir
Whitehead de durağan varlık anlayışına karşı çıkar ona göre de evren sürekli bir değişimin ve oluşun mekanıdır.Bu oluş her şeyin birbirleriyle vazgeçilmez ilişkilerinin olduğu bir süreçtir.Çünkü hiçbir şey tek başına var olamaz.Varolan her şey varlığını kendisinin tam zıddı olan şeyle çatışmasıyla ortaya koyar.Dolayısıyla varlık karşıtlarn birliğiyle tekamül eder.


Varlık İdeadır.

Varlığın ilk ve en önemli ögesinin idea olduğunu öne süren felsefi öğretiye idealizm denir. Varlığı idea kabul eden filozoflardan Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel'dir.
Platon temelde iki dünyanın var olduğunu ileri sürer;ideal dünyası ve cisimler dünyası.Ona göre,gerçekten var olanlar idealardır,içinde yaşadığımız dünyada var olan cisimler ise ancak görünüşlerdir.Dünyada şu diye gösterdiğimiz ağaç,masa,heykel vb.her şey bir yansımadan ibarettir.Cisimler dünyası gerçekten var olmayıp ideaların (mutlak gerçekliğin görünüşleri) yansımalarıdır.
 
 
Aristo ise gerçekten var olanın töz olduğunu ifade eder.Tözler değişmenin temel merkezleridir.Aristo,Platon’dan farklı olarak ideaların ayrı bir dünyada değil de varlıkla birlikte olduğunu ve varlığın özünü oluşturduğunu söyler.Ona göre varlığın dört nedeni vardır;maddi,formel,fail (hareket ettirici) ve gail(amaca yönelik) neden.Bu nedenler ise iki ana nedense indirgenebilir;madde ve form.
Hegel de gerçek varlığı Geist (mutlak ruh-akıl)olarak ifade eder.Mutlak varlığın bilgi ya da düşünce süreciyle doğal süreci kapsayan gelişme çizgisi,Hegel’e göre diyalektik yoluyla gerçekleşir.
   Diyalektik,hem düşünmenin hem de bütün varlığın gelişme biçimidir.Düşünme de varlık da hep karşıtların içinden geçerek,karşıtları uzlaştırarak gelişirler.
Farabi ise varlıkla ilgili görüşlerinde Aristotales’den etkilenmiş ve İslam’ın temel kurallarına bağlı kalmıştır.Ona göre,bütün varlıkların temelinde ‘asıl varlık’,’zorunlu varlık’olan ‘Vacibülvücud’’ vardır.Bütün varlıklar varlıklarını www.bilgikafem.tr.gg bu ‘saf iyilik’ ve ‘akıl’ olan tanrı’dan alırlar.Tanrı kendi başına vardır.O,varlığını hiçbir şeyden almamıştır,öncesi ve sonrası yoktur.’Saf ve mutlak akıl’(ilk akıl) yani Tanrı,dereceli olarak varlık tabakalarını yaratmıştır.


Varlık Maddedir.
Bu görüşe göre, varlığın niteliği maddedir.Materyalizm olarak da anılan bu yaklaşıma göre, var olan her şey maddeden ortaya çıkmıştır.İlk Çağ’da Demokritos bu yaklaşımın öncülerinden olarak kabul edilir.Marx,Hobbes ve La Mettrie gibi düşünürlerin varlık anlayışı bu yaklaşımı temsil eder.
Demokritos’a göre, varlıklar sonsuz sayıda ve daha fazla parçaya bölünemeyen atomlardan meydana gelmişlerdir.Aynı türden atomlar bir araya gelerek varlığı oluştururlar.Ayrıldıklarında varlık yok olur.Atomlar ise ezeli ve ebedidir.
   Thomas Hobbes’a göre varlık cisimlerden oluşmuştur.
Hobbes cisimleri;
Doğal cisimler
Yapay(suni) cisimler
Toplumsal cisimler olarak sınıflandırır.
Felsefe bu cisimlerin tümünü konu
almalıdır.Ruh ise beyninin bir işlevidir
Marx’ın ortaya attığı diyalektik maddeci görüşe göre,canlı maddede
ortaya çıkan fiziko-kimyasal ve biyolojik süreçler yeterince yüksek bir
evrim düzeyine ulaştığı zaman,o bir kez daha yeni bir nitelik
kazanır.Madde,Marx’a göre,şimdi bilinç kazanmıştır;maddede artık
zihinsel yaşam başlamıştır.
La Mettrie’ye göre, evrendeki tüm varlıklar maddeden ya da maddenin
değişiminden(hareketinden)ibarettir.Ruh da maddenin bir parçasıdır.
 
 
görüntülenme:
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=